ANBI Algemeen: Standaardformulier publicatieplicht 2020

De stichting Helpende Handen India is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
De wet- en regelgeving is per 01-01-2021 gewijzigd.
Deze wet geeft aan dat wij het onderstaande, naar waarheid ingevulde, formulier op onze site moeten plaatsen. Vanzelfsprekend voldoen wij aan deze verplichting.
Graag verwijzen wij dan ook naar onderstaande link.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij die graag.
Neem in dat geval telefonisch contact op met of stuur een mailtje naar de voorzitter Bart Veldpaus:
0031-6-22555615             bart.veldpaus@gmail.com

ANBI Algemeen: Standaardformulier publicatieplicht

*************************************************

ANBI

ANBI-Informatie:
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Contactgegevens:
Naam: Stichting Helpende Handen India
Banknummer: NL67Rabo0128174358 t.n.v. Stg. Helpende Handen India
KVK-Handelsregister inschrijfnummer: 12037649 / Kenmerk: K14TSA     

Post- of bezoekadres van de stichting:
Bart Veldpaus, Kruisstraat 3, 5801 AL Venray, Nederland
Telefoon: 00316-22555615
Mail-adres: bart.veldpaus@gmail.com
www.helpendehandenindia.nl            

Bestuur:
voorzitter: dhr. J.E.H.C. Veldpaus (1951)
secretaris: mevr. H.F.J.M. Schriever (1956)
penningmeester: dhr. R. Dusch (1955)
bestuurslid: mevr. M.A.G.F. Veldpaus-Noij (1952)
bestuurslid: dhr. P. Linders (1956)         

De bestuursleden van de Stichting Helpende Handen India in Nederland zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. De stichting heeft geen bezoldigd personeel in dienst. 

De stichting Helpende Handen India is een geregistreerde (notarieel en KvK), niet op winst gebaseerde sociale organisatie t.b.v. de organisatie Udavum Karangal in zuid oost India. 

Doelstelling:
De stichting houdt zich bezig met studenten uitwisselingen tussen Nederlandse en Indiase middelbare school leerlingen. Om gelden te genereren voor het werk van Udavum Karangal in India organiseert de stichting in Nederland verschillende sponsoractiviteiten. Bovendien worden er bewustwordings-activiteiten georganiseerd ten einde m.n. jonge mensen op de hoogte te brengen van de zgn. millenniumdoelen. 

Beleid:

1. Stichting Helpende Handen India is een ideële organisatie die in Nederland gelden genereerd, zodat de organisatie Udavum Karangal o.l.v. dhr. S.Vidyaakar en zijn staf in zuidoost India zijn liefdevol werk binnen Udavum Karangal India kan verrichten. 

2. Middels fondswerving en bewustwording draagt de stichting bij aan de zorg voor gezonde en zieke weeskinderen, kwetsbare alleenstaande ouderen, mannen en vrouwen met psychiatrische ziekten e/o verstandelijke beperkingen e/o lichamelijke handicaps in India. Bovendien investeert Udavum Karangal ook in de toekomst. Door basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs aan te bieden kunnen met name kwetsbare jongeren een zelfstandig bestaan opbouwen en straks voor zichzelf en anderen zorgen. 

3. Structurele activiteiten:
a. De stichting geeft regelmatig presentaties op basis- en middelbare scholen. Als tegenprestatie wordt een sponsoractiviteit gevraagd t.b.v. Udavum Karangal. Niet alleen de bestuursleden geven presentaties. Het Dendron College in Horst heeft zich sinds vele jaren verbonden aan Helpende Handen India. Sinds enkele jaren gaan enkele leerlingen onder begeleiding naar zuidoost India en Udavum Karangal. Behalve toeristische activiteiten wordt, in het kader van studentenuitwisseling, met name de basis- en middelbare school van Udavum Karangal voor enkele dagen bezocht. Deze zgn. ambassadeurs verzorgen, onder begeleiding, presentaties, m.n. op basis- en middelbare scholen in de regio.

b. Helpende Handen projecten in India: Initiatiefnemer S.Vidyaakar en zijn vaste staf ontwikkelen, naar eigen inzicht en behoefte, deelprojecten in India. Hij verzoekt ons zijn projectplannen financieel te ondersteunen. Wij plannen in de loop van de tijd sponsoracties om de benodigde financiële middelen voor deze deelprojecten binnen te halen.

c. Beoordelen van projecten:
Zodra er een, door Udavum Karangal India gedetailleerd uitgewerkt, plan voorhanden is, overleggen wij met de Stichting Wilde Ganzen of zij dit UK-project met een premie van 55% willen ondersteunen. Wilde Ganzen stelt hoge goedkeuringseisen en gaat ook regelmatig op locatie in India bekijken of e.a. volgens afspraak uitgevoerd wordt/werd. Voor ons is de premie-toezegging van Wilde Ganzen een bevestiging van de degelijkheid en duurzame uitvoerbaarheid van het door UK aangevraagde project.
 

Belastingvoordelen:
- een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
- vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI
- donateurs/sponsoren van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Samen met Udavum Karangal proberen wij zoveel als mogelijk een bijdrage te leveren m.b.t. de zgn. millenniumdoelen.
In 2000 hebben de regeringsleiders van 189 (van de 191) landen afgesproken om vóór 2015 de 8 belangrijkste wereldproblemen aan te pakken.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile