Gayathri Medical Mission Hospital (GMM Hospital)

Binnen het te bouwen Helpende Handen Ziekenhuis in Thiruverkadu zal er speciale aandacht zijn voor ‘moeder en kind’.

In 2004 werd, na een grondig onderzoek naar de noodzaak tot uitbreiding van de basisgezondheidszorg aan sociaal en economisch arme mensen in de omgeving van de hoofdlocatie van Helpende Handen, het ‘Sri Gayathri Medische Centrum’ geopend. Deze voor de plaatselijke bevolking laagdrempelige poliklinieken (zoals o.a. tandarts, maag/darm-arts, KNO-arts, oogarts, laboratorium, e.d.) zijn gevestigd in het Jeevan-gebouw aan de toegangsweg naar het dorp Thiruverkadu. De professionele en ervaren medewerkers behandelden sinds die tijd al veel lokale mensen.

In 2012 werd in de wijde omgeving van Thiruverkadu, een grondig veldonderzoek verricht naar de noodzaak van een kleinschalig ziekenhuis voor de kansarme mensen in dit gebied.
Het dichtstbijzijnde staatsziekenhuis ligt op ongeveer 15 km van Thiruverkadu. Veel mensen leven onder de bestaansnorm van €1,- per dag en kunnen daarom de onderzoeks- en behandelkosten niet betalen. Ze hebben meestal geen ziektekostenverzekering hebben. Bovendien liggen de meeste ziekenhuis te ver weg.
De regering runt een ‘Health Care Center’ in Thiruverkadu, maar dat is slechts eenmaal per maand open en dient alleen voor vaccinaties.
Bij zwangerschap en andere medische zaken verwijst de ‘Village Health verpleegkundigen’ naar het Kilpauk Medical College Hospital of het Stanley Medical College Hospital of naar een van de andere ziekenhuizen.
Voor de lokale bevolking zijn er verder geen (betaalbare) medische faciliteiten en is er geen 24/7 gezondheidszorg voor handen. Op basis van het onderzoek werd geconcludeerd dat er vooral behoefte is aan een afdeling voor algemene geneeskunde, voor orthopedie en vooral aan een afdeling voor de zorg voor ‘moeder en kind’. 

De doelstellingen het GMM Ziekenhuis.
- Gezondheid binnen handbereik brengen voor de economisch achtergestelde bevolking.
- Het bieden van kwaliteit van zorg en behandeling tegen minimale kosten.
- Het opbouwen van een goede relatie en verstandhouding met de bevolking, zodat zij zelf gaan investeren in hun gezondheid en 
  om bewustzijn te bewerkstelligen van de noodzaak van een schoon milieu.
- Het terugdringen van zuigelingen- en kindersterfte en het terugdringen van sterfte bij vrouwen tijdens of na de zwangerschap. 
  Dit wil men bereiken door de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te vergroten, door het organiseren van 
  preventie-activiteiten en door voorlichting te geven aan de bevolking over met name het gebruik van anticonceptie. 
  In 2012 overleden er mondiaal 6,6 miljoen kinderen onder de 5 jaar. In 2013 overleden er 300.000 tijdens de zwangerschap of
  tijdens/kort na de bevalling.)
- Het op zetten van kwalitatief goede pediatrische- (genezing van zieke kinderen) en geriatrische- (genezing van kwetsbare 
  ouderen) zorg.

Stand van zaken m.b.t. het GMM-ziekenhuis:
Het GMM-ziekenhuis wordt gebouwd op een stuk grond van ongeveer 3,34 hectare. Het is eigendom van Helpende Handen. Deze locatie ligt aan de rivier, recht tegen het Helpende Handen Jeevan gebouw, aan de grens van het dorp aan de lokale weg van Thiruverkadu naar Chennai.
Na gedegen veldonderzoek is,in samenwerking met een commerciële bank en de regering van deelstaat Tamil Nadu, door het erkend adviesbureau ‘Industrial and Technical Consultancy Organisation’ of Tamil Nadu Limited, een gedetailleerd projectrapport (met een financiële prognose) geschreven.
Het projectplan-rapport gaat uit van 50 ziekenhuis bedden met een kostenplaatje van 1,9 miljoen Euro (o.a.: het ziekenhuisgebouw: € 1,15 miljoen  /  medische apparatuur: 
€ 350.000,-   /  pre-operatieve kosten: € 210.000,-  / diverse: € 60.000,-)
In totaal gaat het om 40.000 m² vloeroppervlak verdeeld over 2 etages.
Gepland zijn: een afdeling SEH- (spoed eisende hulp), een afdeling intensieve care, een operatiekamer voor grotere operaties en een voor kleine chirurgische ingrepen, een polikliniek oogheelkunde, een polikliniek KNO, een polikliniek tandheelkunde, een afdeling radiologie, een laboratorium, verpleegafdelingen, een afdeling fysiotherapie en een afdeling voor de ambulance- en medische uitrusting / inrichting.
Het GMM-ziekenhuis zal zowel intramurale als extramurale zorg verstrekken m.b.t.:  de algemene geneeskunde, algemene chirurgie, verloskunde en gynaecologie, kindergeneeskunde en ambulante zorg ten aanzien van orthopedie, oogheelkunde, dermatologie, tandheelkunde, KNO en longaandoeningen.
Het architecten kantoor M/S. Murali Architects uit Chennai levert alle benodigde tekeningen en zal t.z.t. toezicht houden op de gang van zaken tijdens de bouw.
Als projectcoördinator werd de ervaren en zeer deskundige mijnheer S. Ramamurthy aangesteld. Hij heeft zijn professionele hulp aangeboden bij de planning, de bouw en de in bedrijfstelling van het GMM-ziekenhuis.
Toeziend comité: Onder leiding van dhr. Vidyaakar (oprichter van HH) bestaat dit comité verder uit de architect, de project coördinator, afgevaardigden van de bouwbedrijven en enkele ingenieurs voor de dagelijkse monitoring van de daadwerkelijke uitvoering van het project. De commissie vergadert regelmatig om de gang van zaken te bespreken en neemt daar waar nodig noodzakelijke besluiten.
Voortgang van het ziekenhuisproject: Omdat de bouwgrond lager ligt dan de hoogte van de doorgaande weg, moet dit stuk grond opgehoogd worden. Aan de rivierkant wordt daarvoor een stevige muur gebouwd. In de nabije omgeving wordt momenteel een meer, wat Chennai van zoetwater voorziet, uitgediept. De grond wordt tegen een sterk gereduceerde prijs, op de bouwlocatie van het GMM-ziekenhuis gestort. 

Zorg voor moeder en kind in het GMM-ziekenhuis.
In de omgeving zijn geen speciale voorzieningen, zoals een kraamkliniek, voor moeder en kind. Momenteel moeten mensen voor medische hulp minstens 20 km reizen. Daarom is er speciaal aandacht voor moeder en kind. In de planning zijn meegenomen: een kraamkliniek, een afdeling voor de pasgeboren baby’s, een afdeling voor zwangere en bevallen vrouwen en een afdeling voor premature baby’s.
Voor dit doel wordt een afdeling met 20 bedden voor vrouwen en 20 bedden voor kinderen ingericht. Daarnaast zal er voor dit doel een speciale intensieve care afdeling ingericht worden met couveuses, monitoren, operatievoorzieningen, e.d.
De inrichtingskosten zullen ongeveer € 60.000,- bedragen.

Privacy Protocol
Design door Studio Spinazie
Technische realisatie door LR Internet is Mobile